Equipo

QUE É? O Departamento de Orientación é un órgano especializado que apoia o labor do centro en todas aquelas actuacións encamiñadas a asegurar unha formación integral do alumnado e a adaptación dos procesos de ensinanza e aprendizaxe ás características e necesidades de todos os alumnos/as.

QUE FACEMOS? O Departamento de Orientación, a grandes liñas, realiza funcións relacionadas coa orientación académica e profesional, coa detección e intervención directa co alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) e co apoio á acción titorial. Ademais, as nosas actuacións non só van dirixidas ao alumnado, senón tamén ao profesorado e as familias, promovendo sempre a cooperación tanto con eles coma con outros servizos e institucións externas ao centro.

QUENES SOMOS? O noso equipo está formado por unha Orientadora, graduada en Psicoloxía, e por varios mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica (PT) e Audición e Linguaxe (AL).

COORDINADORA Mª Teresa Fernández Álvarez
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

Mercedes Hoyos González

Ana Belén Salgado Rodríguez

AUDICIÓN E LENGUAXE

María López Peroja

Ana Isabel Alonso Priegue